Imposició i trànsit il·legal

Delictes contra els drets dels treballadors

El Dret Penal laboral ha estat descrit com aquell sector del Dret Penal amb entitat pròpia que ve constituït per normes que s’ocupen de la tutela dels drets dels treballadors referents a les seves relacions individuals i col·lectives de treball. Sota aquesta modalitat es regulen algunes conductes que ja eren objecte d’atenció des d’altres branques de l’ordenament jurídic, però respecte de les quals es va considerar necessari atorgar una protecció reforçada mitjançant la seva inclusió en el Codi Penal.

Imposició de condicions il·legals en el treball (art. 311 del Codi Penal):

Imposar, mitjançant engany o abús de superioritat, condicions que restringeixin, suprimeixin o vulnerin drets col·lectius reconeguts per llei, contracte o conveni col·lectiu; o donar ocupació de forma simultània a una pluralitat de treballadors sense la seva alta en el règim de la Seguretat Social o sense autorització de treball. La pena és de 6 mesos a 6 anys de presó i multa, que es poden veure agreujades si es fes servir violència o intimidació.

Trànsit il·legal de mà d’obra (article 312 del CP):

Reprimit amb presó de 2 a 5 anys i multa, podent cometre’s pel reclutament o tràfic de treballadors mitjançant engany o falsedat en les seves ofertes laborals; i també tenint en nòmina treballadors estrangers en condicions il·legals o sense permisos de treball.

Afavoriment de l’emigració mitjançant engany (article 313 CP, castigat amb la mateixa pena que l’anterior), fonamentat en determinar o afavorir l’emigració d’una persona a un altre país simulant un contracte o col·locació, o un altre engany similar.

Discriminació laboral (art. 314 CP)

Que porta aparellades penes de 6 a 2 anys o multa (alternativament a la presó), discriminació que pot produir-se atenent a un bon nombre de raons (per orientació sexual, raça, condició social, idioma, nacionalitat, edat, ètnia, religió o creences, ideologia política, etc.) i que només es castigarà si després de ser apercebut de sanció administrativa, l’infractor persistís en aquest tracte discriminatori.

Limitació del dret de vaga o l’exercici de la llibertat sindical (art. 315 CP)

Reprimit amb presó de 6 mesos a 2 anys o multa, basat en impedir o limitar l’exercici d’aquest dret o llibertat, agreujant-se si anessin acompanyades de coaccions.

Contra la seguretat i salut dels treballadors (art. 316 CP)

Conducta a la qual s’assigna la pena de 6 mesos a 3 anys de presó i multa, consistent en no facilitar les condicions perquè els treballadors exerceixin la seva activitat en condicions òptimes de seguretat i salut.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa