Encobriment i fals testimoni

Delictes contra l’ administració de justícia

Parlem de delictes atribuïbles als funcionaris de l’Administració de Justícia, així com als particulars i professionals que actuen en aquest àmbit i que tenen com a comú denominador el perjudici que irroguen al recte funcionament de la Justícia. Les imputacions per alguns d’aquests delictes són molt freqüents (acusació i denúncia falses, simulació de delicte, trencament de condemna), sent el balanç obtingut pel despatx en la seva defensa molt destacat en haver aconseguit l’arxivament de nombrosos procediments en fase d’instrucció, estalviant-los d’aquesta manera als afectats per aquestes imputacions el tràngol de veure’s asseguts a la banqueta dels acusats.

Prevaricació judicial:

Consisteix que un Jutge o Magistrat amb ple coneixement (és a dir, conscient d’això) dicti una resolució o sentència injusta. Es pot cometre de forma intencionada (art. 446 del CP) amb pena d’1 a 4 anys de presó, multa i inhabilitació, o de forma imprudent o per ignorància inexcusable (art. 447 CP) amb inhabilitació.

Altres formes de cometre aquest delicte són quan un Jutge es negui sense motiu a jutjar un assumpte, o bé quan propiciï un retard maliciós en l’Administració de Justícia.

Omissió del deure d’impedir delictes o de promoure la seva persecució (art. 450) es castiga amb presó de 6 mesos a 2 anys.

Encobriment (art. 451 del CP)

Consistent en que algú que, sense haver intervingut en la comissió d’un delicte però amb posterioritat a ell, presti qualsevol tipus de suport o ajuda als seus autors, entorpeixi la posterior investigació o els auxiliï per evitar ser descoberts (6 mesos a 3 anys).

Realització arbitrària del propi dret (art.455 CP): qui empri violència o intimidació per fer alguna cosa legítima, però fent servir mitjans il·lícits per aconseguir-ho, que es penalitza amb multa.

Acusació, denúncia falsa i simulació de delicte (arts. 456 i 457): imputar fets falsos a algú amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat (presó de 6 mesos a 2 anys, o multes en funció de la seva gravetat).

Fals testimoni (art. 458 del CP)

Consisteix simplement a faltar a la veritat en causa judicial (presó de 6 mesos a 2 anys), que es considera més greu si és en causa criminal, jurisdicció en la qual només als acusats els empara el dret a faltar a la veritat. A més de testimonis, pot ser comès igualment per intèrprets i pèrits. Existeixi una modalitat impròpia consistent en que, sense faltar a la veritat, s’alteri aquesta amb reticències i inexactituds. Cap però la retractació a temps, que exonera de pena.

Una altra modalitat separada és l’ aportació a judici, amb ple coneixement, de testimonis, pèrits o intèrprets falsos.

Trencament de condemna (art. 468 del CP)

Se puede cometer vulnerando una pena o medida cautelar, inutilizando pulseras de localización, fugándose de centro penitenciario o facilitando tal fuga de un preso siendo particular o funcionario público.

Gran parte de todos los anteriores delitos, pueden ser igualmente cometidos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional.

Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional

Deixar de comparèixer voluntàriament davant d’un Jutjat de forma injustificada havent estat degudament notificat per fer-ho es castiga amb presó de 3 a 6 mesos o multa (art. 463 del CP). També podrà ser comès per alguns dels operadors jurídics (Advocats, Procuradors o Fiscals).

Un delicte especialment greu i no infreqüent consisteix en tractar d’influir en un testimoni, pèrit, Advocat, Procurador o intèrpret perquè alteri la seva actuació processal, mitjançant violència o intimidació (art. 464 CP) que està comminat amb presó d’1 a 4 anys i multa.

També els Advocats poden cometre un delicte poc conegut consistent en alterar, destruir o ocultar part de les actuacions judicials, o un altre de més habitual consistent en revelar o filtrar actuacions protegides sota secret de sumari.

Les deslleialtats professionals (art. 467 CP) poden cometre’s defensant interessos contraris als del seu client, o bé causant un perjudici al mateix.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa