Homicidi i assassinat

Delictes contra la integritat física

El tipus bàsic d’aquests delictes (article 147 del Codi Penal) consisteix en causar a un altre una lesió o menyscabament físic o psíquic i es castiga amb una pena de presó de 3 mesos a 3 anys o bé de multa.

¿Què hem d’entendre per lesió a efectes penals?

Aquella que requereixi de tractament mèdic o quirúrgic per a la seva curació, i no d’una simple assistència. En un altre cas, ens trobarem davant d’un delicte lleu de lesions castigat amb una pena de multa.

Avaluació del delicte

La forma com s’hagi dut a terme l’atac (amb acarnissament), els mitjans especialment perillosos emprats per a la seva execució (armes o d’altres) i la condició de la víctima (menor de 14 anys, discapacitada o persona especialment vulnerable, o esposa de l’agressor) estan castigats amb penes sensiblement més elevades (de 2 a 5 anys de presó).

Lesions greus

Quan les lesions ocasionades siguin especialment greus, el Codi dispara les penes amb que es castiguen tals conductes de 6 a 12 anys de presó quan com a conseqüència de l’agressió es causi a la víctima una greu malaltia, deformitat o amputació de membre principal, o de 3 a 6 anys quan dita deformitat o inutilitat afectin a òrgan considerat com a no principal.

Lesiones por imprudencia:

Les lesions por imprudència es regulen en l’article 152 del Codi Penal, i es divideixen segons la seva entitat en imprudència greu i menys greu. Per a aquesta modalitat de delicte es contempla un ampli ventall de penes segons la seva gravetat o si s’han produït per imprudència professional, conduint vehicle a motor o usant armes de foc.

Val a dir que en aquest grup de delictes es contenen igualment els mal tractes en l’àmbit de la llar (article 153), la participació en baralla (article 154) i el delicte de tràfic d’òrgans (article 156 bis).

I estretament vinculats a aquests delictes trobem també els delictes de lesions al fetus.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa