Usurpacions, incendis i salut pública

Delictes contra la seguretat col·lectiva

El legislador ha considerat que atempten contra la seguretat de tota la ciutadania els anomenats delictes de risc catastròfic (relatius a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants, els estralls, els riscos provocats per explosius), els delictes d’incendis, els delictes contra la salut pública (tràfic de drogues, etc.), i els delictes contra la seguretat viària. D’entre tots ells, destaquen amb singular relleu els delictes vinculats al tràfic de substàncies estupefaents en què la invocació a la vulneració de drets fonamentals dels investigats com el secret de les comunicacions o la inviolabilitat del domicili poden marcar la diferència entre una condemna a molts anys de presó i l’absolució. Així mateix, respecte dels delictes contra la seguretat viària (conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, conducció sense permís, etc.) malgrat estar castigats amb penes menys greus, ens diuen les estadístiques que són els delictes pels quals més condemnes es dicten a Espanya (seguits de furts, lesions i robatoris), uns procediments en què, lluny de deixar-nos portar per la pràctica habitual d’abusar de les conformitats (confessió de la culpabilitat sota la condició de una rebaixa substancial de la pena sol·licitada), el despatx ha obtingut algunes de les absolucions més sonades gràcies a les imaginatives estratègies de defensa plantejades.

USURPACIÓ:

Usurpació d’estat civil (art. 401 CP) amb presó de 6 mesos a 3 anys.

Usurpació de funcions públiques i intrusisme (ar. 402 CP): el primer consisteix a fer-se passar per autoritat o funcionari públic atribuint-se un a si mateix caràcter oficial (presó d’1 a 3 anys), o usant uniformes i insígnies oficials castigat amb multa.

Mentre que l’intrusisme (art. 403 CP) es contrau a exercir actes propis d’una professió sense posseir el corresponent títol acadèmic expedit o reconegut a Espanya, amb pena de multa.

Delictes de risc catastròfic

Abarquen un ampli ventall de delictes: i) sobre l’energia nuclear i les radiacions ionitzants (art. 341 i següents del CP, referit a l’alliberament d’energia nuclear o elements radioactius posant en perill la vida o salut de les persones o béns, alteració o pertorbació d’instal·lació nuclear o radioactiva creant també situació de risc per a la vida o la salut de les persones i l’abocament o emissió en l’aire, sòl o aigües de materials o de radiacions ionitzants posant en perill la vida, integritat, salut o béns de les persones, trànsit, possessió, transport o emmagatzematge de materials o substàncies radioactives amb perill per a la salut i la vida), ii) estralls (art. 346 del CP, quan mitjançant explosius es destrueixin instal·lacions, es cometin inundacions o la pertorbació de subministraments), iii) delictes de risc provocats per explosius (fabricació, manipulació, transport o tinença d’explosius, substàncies inflamables o corrosives, tòxiques i asfixiants, susceptibles de causar estralls, contravinguessin les normes de seguretat establertes, posant en perill la vida, la integritat física o la salut de les persones, o el medi ambient).

Incendis

Trobem aquí els delictes d’incendi en general (art. 351 del CP, consistent en provocar un incendi que comporti perill per a la vida o integritat física de les persones, amb pena de 10 a 20 anys de presó), incendis forestals (art. 352 del CP, incendis en boscos o masses forestals amb pena d’1 a 5 anys de presó i multa), en zones no forestals (art. 356 del CP, amb 6 mesos a 2 anys i multa) i en béns propis (art. 357 del CP, amb presó d’1 a 4 anys).

Delictes contra la salut pública

Hi ha un gran nombre de submodalitats. Vegem-les:

– El·laboració de substàncies nocives per a la salut o productes químics que poden causar estralls (arts. 359 i 360 CP), amb presó de 6 mesos a 3 anys i multa.

– Despatx o expedició de medicaments (art. 361 CP), presó de 6 mesos a 3 anys i multa.

– Dopatge esportiu (art. 362 quinquies CP), 6 mesos a 4 anys i multa.

– Fraus alimentaris (art. 363 a 365 CP), 1 a 4 anys i multa.

– Delictes anteriors comesos per imprudència punible.

– Tràfic de drogues, arts. 368 a 370 CP: presó de 3 a 6 anys i multa calculada en base al valor de la substància intervinguda en el mercat il·lícit (en el cas de substàncies que causin greu dany a la salut) i d’1 a 3 anys i multa (quan les substàncies no causin greu dany a la salut). Hi ha diverses agreujants d’aquestes penes, per exemple, quan es cometin en el si d’organitzacions criminals dedicades a aquestes activitats.

– Tràfic de precursors de drogues (art. 371 CP), amb presó de 3 a 6 anys i multa.

Delictes contra la seguretat viària :

Conducció amb excés de velocitat (art. 379 CP), amb presó de 3 a 6 mesos, o multa o treballs en benefici de la comunitat i, en qualsevol de les tres alternatives anteriors, se sumarà la privació del permís de conduir.

Conducció sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques (amb taxa superior a 0,60 mg/l en aire espirat), amb la mateixa pena.

Conducció temerària (art. 380 CP), amb presó de 6 mesos a 2 anys i privació del permís de conduir. Si és amb temerari menyspreu per la vida dels altres amb presó de 2 a 5 anys, multa i privació del permís de conduïr.

Falsedats:

Falsificació de moneda i efectes timbrats (art. 386 del C. Penal): alterar o fabricar moneda falsa, exportar o importar-la, transportar-la o distribuir-la coneixent de la seva falsedat, agreujant-se si es posa en circulació. Les penes són greus: presó de 8 a 12 anys i multa calculada en funció del valor de la moneda.

La falsificació o expedició de segells i efectes timbrats es considera molt més lleu (6 mesos a 3 anys de presó).

Falsificació de documents públics, oficials i mercantils (Art. 390 del C. Penal): es comet mitjançant l’alteració d’un document, la seva simulació, suposant la intervenció d’algú que no la va tenir o desfigurant els fets (presó de 3 a 6 anys i multa si el comet un funcionari públic, i 6 mesos a 3 anys i multa si ho fa un particular). També podrà cometre’s sobre document privat per perjudicar a un tercer (art. 395 CP) castigat amb 6 mesos a 2 anys. Sense oblidar la falsificació de certificats per facultatiu o funcionari (art. 397 CP) amb pena de multa.

Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge (art. 399 bis CP) amb pena de presó de 4 a 8 anys.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa