Urbanisme, patrimoni i ambient

Delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, protecció del patrimoni històric i el medi ambient

El Codi Penal aglutina sota un mateix apartat (Títol XVI) els anomenats delictes contra l’ordenació del territori i l’urbanisme, els delictes sobre el patrimoni històric, els delictes contra els recursos naturals i el medi ambient i, finalment, els delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. L’adequat tractament d’aquest catàleg d’infraccions requereix, paral·lelament al coneixement de la norma penal, de la seva aproximació des de les diverses òptiques que regulen cadascun dels sectors afectats, és a dir: el dret administratiu, urbanístic, normativa sobre patrimoni i biodiversitat, regulació autonòmica, administrativa i comunitària europea, etc. La nostra firma garanteix els coneixements multidisciplinaris necessaris per a l’ obtenció de resultats òptims als qui es puguin veure en el tràngol de ser encausats per aquest tipus de conductes.

Prevaricació urbanística (article 320 del Codi Penal):

Ho comet l’autoritat o funcionari públic que, conscient de la seva injustícia, hagi informat favorablement sobre projectes d’urbanització, construcció o edificació contràries a les normes d’ordenació territorial o urbanística vigents, o que hagi silenciat durant una inspecció la infracció d’aquestes normes, o omès la realització d’aquestes inspeccions obligatòries. També es pot cometre votant a favor de l’aprovació d’aquests projectes (presó d’1 any i 6 mesos a 4 anys i multa).

Delicte urbanístic (article 319 del Codi Penal)

Es penalitza la urbanització, construcció o edificació, no autoritzable duta a terme sobre sòl especialment protegit o no urbanitzable comú.

Delictes sobre el patrimoni històric (articles 321 a 324 del C. Penal)

Enderroc o alteració greu d’edificis singularment protegits (6 mesos a 3 anys i multa), quan una autoritat o funcionari públic informi favorablement a favor dels anteriors (6 mesos a 2 anys o multa), i la causació de danys a elements integrants del patrimoni històric (6 mesos a 3 anys o multa).

Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient

Delicte ambiental (art. 325 del C.P.)

Pena de presó de 6 mesos a 2 anys i multa per provocar o realitzar emissions, abocaments, radiacions, etc. a l’atmosfera, el sòl, el subsòl o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes, i com a conseqüència d’això causin o puguin arribar a causar danys substancials a la qualitat de l’ aire, del sòl o de les aigües, a animals o plantes.

Tractament de residus (art. 326 CP)

Vulnerar la Llei tractant residus o no vigilar adequadament tal tractament causant, o podent causar els mateixos danys abans esmentats en aigua, sòl, aire o animals o plantes perjudicant greument l’equilibri dels sistemes naturals.

Altres modalitats

Són l’explotació d’activitats perilloses (art. 326 bis CP), i el vot favorable d’autoritat o funcionari públic per a la concessió de llicències il·legals autoritzants d’activitats o indústries contaminants (art. 329 CP).

Delictes contra la flora, la fauna i els animals domèstics

Contra la flora (art. 332 CP)

Es refereixen a tallar, talar, arrencar, recol·lectar, adquirir, posseir o destruir una espècie amenaçada, comerç o tràfic d’aquestes espècies amenaçades, activitats de destrucció o alteració de l’hàbitat natural i atacs a la flora autòctona.

Contra la fauna (art. 334 CP)

Caçar, pescar, adquirir, posseir o destruir espècies protegides de fauna silvestre, traficar amb elles, o realitzar activitats que impedeixin o dificultin la seva reproducció o migració.

Maltractament d'animals domèstics (art. 337 CP)

Maltractament injustificat causant lesions o l’explotació sexual d’un animal domèstic, o a un animal dels habitualment domesticats, a un animal que visqui sota control humà, o a un animal que no visqui en estat salvatge (3 mesos i 1 dia a 1 any de presó i inhabilitació per a la tinença d’animals).

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa