Penal, preventiu i programes

Dret penal preventiu per a empreses i disseny de programes de “compliance”

Des de l’any 2010 les empreses i altres persones jurídiques poden ser condemnades com a responsables criminals per la comissió d’un determinat catàleg de delictes (insolvències punibles, fraus, danys informàtics, blanqueig, delicte fiscal i contra la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors, propietat industrial i intel·lectual, contra el medi ambient, contra la salut pública, suborn, etc.).

Tendència de delictes

Sent l’actual tendència que aquest grup de delictes es vegi augmentat en un futur proper, i que les penes a què poden ser condemnades les empreses tinguin un enorme impacte en els seus comptes de resultats així com a nivell reputacional (estant prevista fins i tot la pena de dissolució de la persona jurídica), ha adquirit enorme transcendència el disseny i implementació de sistemes de prevenció i descobriment de delictes en el si de les empreses (” compliance programs”), que en cas de complir amb determinats requisits podran arribar a eximir de pena a l’empresa o, si més no, a atenuar-la notablement. A dia d’avui, es pot dir que aquest sector del Dret Penal s’ha configurat com una autèntica subespecialitat que requereix de professionals altament qualificats per l’enorme responsabilitat que comporta.

La responsabilitat penal

La responsabilitat penal de les empreses (persones jurídiques) es troba regulada en l’article 31 bis i següents del Codi Penal. En aquest article es fa indicació de quins integrants d’una companyia poden generar responsabilitat de l’empresa i de quina manera (els representants i directius, així com els empleats sotmesos a l’autoritat dels primers, sempre que això generi un benefici directe o indirecte a l’organització). També s’al·ludeix a la manera com podrà quedar exempta de pena l’empresa (fonamentalment mitjançant la implementació de models d’organització i gestió, més comunament coneguts com a programes de “compliance penal”).

Reunir una sèrie de requisits

Aquests programes hauran de reunir una sèrie de requisits: identificar les activitats amb risc d’ incórrer en delicte, establir protocols de presa de decisió de l’empresa, preveure models de gestió dels recursos financers adequats per a impedir la comissió de delictes, obligació d’ informació a un supervisor, disposar un sistema disciplinari davant del seu incompliment, i establir verificacions periòdiques del programa.

Es conté un règim d’atenuants específiques (art. 31 quater del Codi Penal) i l’exclusió d’aquesta responsabilitat de determinats ens vinculats a l’Administració pública (art. 31 quinquies del CP).

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa