Sentència

Execució penal

Un cop esgotats tots els recursos possibles contra una sentència condemnatòria, aquesta esdevé ferma. A partir d’aquell moment, s’inicia una fase processal diferenciada de la fase de judici oral que la va precedir, durant la qual, abans de realitzar la liquidació de condemna (és a dir, de fixar de manera definitiva la data d’inici i extinció de la pena o penes imposades en sentència) es donarà a la defensa i a l’acusació l’oportunitat de realitzar al·legacions sobre la possible suspensió de l’execució de la pena.

Fase d’execució

Per això, conclòs el procediment pròpiament dit, resulta necessari que la fase d’execució de sentència sigui dirigida per veritables coneixedors de les seves particularitats, capaços de decidir si cal sol·licitar la suspensió de la pena i, en cas afirmatiu, quina modalitat (ordinària, excepcional o substitutòria, per malaltia greu o per drogoaddicció), valorar l’oportunitat de pagar les responsabilitats civils imposades o comprometre-s’hi, sol·licitar el fraccionament en el pagament de les responsabilitats pecuniàries, etc., la finalitat última de les quals serà evitar l’ingrés a la presó i fer més tolerable el pagament de multes i indemnitzacions. Si bé en altres moments del procés un error pot ser esmenat en un moment posterior, en la fase d’ execució el més petit error podria portar el condemnat a haver d’ingressar a la presó.

Tramitació d’ indults:

Regulats per una Llei de 1870, és el perdó concedit pel Govern de la Nació pels condemnats per tota classe de delictes. Té una sèrie de requisits i regles: pot ser total (de totes les penes imposades o de tota la seva durada) o parcial (d’alguna de les penes imposades o de part d’elles), pot ser sol·licitat pel mateix condemnat, per un tercer, pel mateix Tribunal sentenciador o fins i tot pel Govern mateix.

Els seus requisits són haver estat condemnat per sentència ferma, no ser reincident, estar a disposició del Tribunal sentenciador, no perjudicar tercers i, fins i tot, en determinats casos, rebre el perdó de l’ ofès.

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa