Hisenda pública i seguretat social

Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social

L’anomenat Dret Penal tributari posa el focus en els fraus comesos contra el patrimoni de la Hisenda Pública que poden assolir en alguns casos penes privatives de llibertat molt importants, i que requereix d’amplis coneixements de la normativa tributària administrativa per poder dominar amb fluïdesa conceptes com obligat tributari, quota tributària, retenció a compte o autoliquidació. El mateix cal dir dels fraus a la Seguretat Social que, tot i que guarden cert paral·lelisme amb el delicte fiscal, presenten peculiaritats no exemptes de dificultat. El despatx està folgadament capacitat per acceptar la defensa penal per acusacions d’aquesta naturalesa.

Frau a la seguretat social:

Com s’ ha dit, guarda una relació molt estreta amb el delicte fiscal, protegint el patrimoni de la SS. L’article 307 ter CP castiga causar un perjudici a l’ Administració Pública per mitjà d’error fraudulent o ocultació conscient de fets dels quals havia d’informar, obtenint prestacions del sistema de Seguretat Social, perllongant el seu gaudi o facilitant a altres la seva obtenció. Només pot cometre’l qui obté la subvenció.

Pena: presó de 6 mesos a 3 anys de presó i pèrdua de la possibilitat d’obtenir més subvencions.

Hi ha també submodalitats més lleus, però també agreujades (p. ex. si supera els 50.000 euros).

També aquí el reintegrament eximeix de responsabilitat penal.

FRAU FISCAL:

Regulat a l’ article 305 del C.P., té com a objectiu protegir el patrimoni de la Hisenda Pública. Consisteix en defraudar o perjudicar mitjançant engany a les Hisendes Públiques de tots els nivells (estatal, autonòmic, local o foral i europeu), i es pot cometre eludint l’ingrés de la quota tributària, obtenint indegudament devolucions o gaudint de beneficis fiscals indeguts. La quantia mínima defraudada ha de ser de 120.000 euros, i únicament pot cometre el delicte l’obligat a ingressar el tribut (delicte especial propi) la qual cosa no impedeix que altres puguin ser castigats com a partícips del delicte. La pena va d’1 any a 5 anys de presó, més una multa que pot arribar a multiplicar per 6 la quota defraudada.

Quan es comet contra la Hisenda europea la quota mínima baixa fins als 100.000 euros, i de 10.000 fins a 100.000 euros es sanciona amb 3 mesos a 1 any de presó i multa.

La regularització del deute abans de ser notificat de l’inici d’ activitats inspectores, de la presentació de querella o denúncia per Fiscalia o Advocacia de l’ Estat o de l’inici de diligències eximeix de responsabilitat penal. I s’atenua si abans del transcurs de 2 mesos des de la citació per anar a prestar declaració en qualitat d’investigat es reconeixen judicialment els fets i es satisfà el deute tributari.

Hi ha agreujants quan la quantia ascendeixi a 600.000 euros, es cometi en el si d’organitzacions, etc. (presó de 2 a 6 anys, multes superiors, etc.).

Estem especialitzats en Dret Penal

Intervenim en totes les fases del procediment penal.

IIntrodueix les teves dades i
t’assessorem

    Altres àrees d’actuació

    Oferim flexibilitat, adaptabilitat en la forma de pagament, i ens oposem a acords de conformitat tret que el client ho sol·liciti de forma expressa